VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

CAUSALITY OF CAUSES - RESULTS OF ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION PROBLEMS IN VIETNAM
Tác giả: Trần Bảo Nguyên,

Tóm tắt:

Bảo vệ môi trường là một vấn đề có ý nghĩa to lớn cho sự phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Bài báo dựa trên mối quan hệ “nguyên nhân - kết quả”, tập trung vào phân tích các nguyên nhân gây suy thoái môi trường và chỉ ra các vấn đề tai hại do ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố tự nhiên, sự thiếu ý thức của con người trong sản xuất và sinh hoạt, những tàn tích từ chiến tranh để lại chính những nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường. Và theo quy luật, môi trường ô nhiễm sẽ tác động trở lại con người, chúng ta sẽ phải đứng trước các nguy cơ về sức khỏe, sự thiếu hụt tài nguyên, thiệt hại nặng về kinh tế, đất nước chậm phát triển. Từ đó, các giải pháp của vấn đề gây ra ô nhiễm môi trường có thể được đưa ra và thảo luận.

Từ khóa: Môi trường; Ô nhiễm; Mối quan hệ; Nguyên nhân; Kết quả

Abstract:

Environmental protection has a key role to the sustainable development and future of humanity. The article is based on the “cause - results” relationship, focuses on analyzing the causes of serious environmental degradation and identifying the harmful effects of environmental pollution. The results show that natural factors, the lack of human consciousness in production and living, remnant of wars are the main causes of environmental pollution. The polluted environment will re-impact human beings, we will face health risks, resource shortages, heavy economic losses, underdeveloped country. From there, the solutions of the problem caused by environmental pollution can be brought out and discussed.

Keywords: environmental; pollution; relationship; cause; result.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng