“THƠ GIAO LỜI KỂ” - TƯ DUY PHI LÍ TRONG TÔI LÀ MỘT KẺ KHÁC CỦA NHẬT CHIÊU

“POETRY INTERFERE NARATIVE” - IRRATIONALINESS THINKING IN I AM ANOTHER OF NHAT CHIEU
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,

Tóm tắt:

Tôi là một kẻ khác của Nhật Chiêu là dòng riêng giữa nguồn chung sáng tạo ở người nghệ sĩ vốn đắm chìm vào thế giới của hư vô, thế giới uyên nguyên của “người ăn gió”. Trở lại địa đàng thi ca, Nhật Chiêu như một “kẻ khác” dám tự xưng danh, tự định đoạt nhân vị. Nếu “Tôi là ai” là phạm trù những nghệ sĩ hiện sinh thường tự vấn thì Nhật Chiêu lại xác quyết “tôi là một kẻ khác”. 36 bài thơ trong “Thơ giao lời kể” có thể xem là một cấu trúc được lắp đính từ 36 câu chuyện kể của một tôi phân mảnh, tôi đầy ý thức nhân vị. Sự “sắp đặt” của 36 cấu trúc mảnh vỡ này thực chất là lối viết liên thể loại trong sáng tạo Nhật Chiêu. Chất kết dính giữa diễn ngôn thơ và truyện chính là tư duy phi lí của cái “siêu tôi” mà người thơ gọi là “kẻ khác”. Đọc văn bản đa bội “Thơ giao lời kể” dưới điểm nhìn tư duy phi lí, là cách đọc coi trọng tính chủ thể, coi trọng kẻ khác và đề cao thực hành “thơ như là mĩ học của cái khác”.

Từ khóa: Nhật Chiêu; “thơ giao lời kể”; nhân vị; liên văn bản; phi lí.

Abstract:

“Toi la mot ke khac” (meaning: I am another one) of Nhat Chieu is a separate stream between the creative joint of the artist who is immersed in the world of nothingness, the origin world of "wind eater". Back to poetry, Nhat Chieu as an "another one ” that dares to self-identify, self - determine her personality. If "Toi la ai” (meaning: “Who am I?") is the category of existentialism artists often self - interviewed, Nhat Chieu be determined by "I am another". 36 poems in " Tho giao loi ke” (meaning: poetry interfere narrative) can be considered as a structure of 36 stories from debris ego, the ego of full of personality. The “arrangement” of the 36 debris structures is essentially an inter-genre writing in Nhat Chieu's creation. The link between poetry and story discourse is the irrational thinking of the "superego” that poets call "the another". Reading the “poetry interfere narrative" multifaceted text from the point of view of irrational thinking is a way to read the importance of subjectivity, respect others and promote the practice of "poetry as the aesthetics of the otherness”.

Keywords: Nhat Chieu; “poetry interfere narrative”; personality; intertextuality; irrationaliness.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).20184130-06-18
227(01).20185230-03-18
319(02).20167330-06-16
418(01).20163730-03-16
517A(04) - 2015701-11-15
612(03) - 20141420-09-14