LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỚI TRƯỜNG PHỔ THÔNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOA TRUNG (TRUNG QUỐC) VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

COOPERATION IN TEACHER TRAINING BETWEEN UNIVERSITIES AND SCHOOLS AT CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY (CHINA) AND LESSONS FOR VIET NAM

Tóm tắt:

Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên luôn được xem là yếu tố then chốt quyết định sự thành công hay thất bại của một chiến lược, một cuộc đổi mới và thậm chí là cả một sự nghiệp giáo dục. Chính vì lẽ đó mà Đảng và Nhà nước ta luôn xem giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc. Trong nhiều năm qua, bên cạnh những thành tích đã được ghi nhận, giáo dục đào và đào tạo ở nước ta vẫn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng đào tạo giáo viên. Một trong số đó là vấn đề phương thức gắn kết trong đào tạo giữa cơ sở đào tạo giáo viên với các trường phổ thông. Trong khuôn khổ của bài viết, chúng tôi đề cập kinh nghiệm đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Sư phạm Hoa Trung (Trung Quốc) và những hạn chế còn tồn tại trong kết nối đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay, từ đó gợi ý một số giải pháp trong đào tạo và thực hiện liên kết giữa các trường Đại học sư phạm ở nước ta với cơ sở sử dụng giáo viên đáp ứng yêu cầu xã hội.

Từ khóa: liên kết đào tạo; đào tạo giáo viên; đổi mới giáo dục; mô hình; đào tạo.

Abstract:

Building and improving teacher’s capacity has always been regarded as a crucial factor in the success or failure of a strategy, an innovation and even an educational cause. Accordingly, Viet Nam’s Communist Party and State have always considered education and training as one of the most important national strategic policies and the future of the country. Over the past years, apart from certain achievements, a number of challenges and shortcomings have existed in education and training activities in Viet Nam; hence, the quality of teacher training has been negatively affected. One of the problems is the way of cooperation in training between teacher training institutes and schools. In this article, we present experience in the training of teachers at Central China Normal University (China) and limitations in cooperation for training teachers in Viet Nam at present whereby some solutions are proposed to be implemented in training and cooperation between Viet Nam’s pedagogical universities and schools in order to meet the requirements of the society.

Keywords: educational cooperation model; teacher training; educational reform; training form; practicum.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng