A study in the impacts of climate change on typhoon in the Mid-Central Region of Vietnam

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động của bão nhiệt đới ở Trung Trung Bộ
Tác giả: ThS. Trần Thị Ân,

Tóm tắt:

Sự biến đổi của khí hậu toàn cầu cùng với sự tác động của con người đã dẫn tới nhiều hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan xảy ra trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, bão, áp thấp nhiệt đới cũng có nhiều biến động sâu sắc trong những năm gần đây, bao gồm biến động về số lượng bão, về cường độ, thời gian hoạt động và hướng di chuyển. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động của bão nhiệt đới ở Trung Trung Bộ, phục vụ cho công tác quản lí môi trường và giảm thiểu thiên tai, đó là mục tiêu nghiên cứu của bài báo này.

Abstract:

The global climate change as well as the influences of human activities have led to bad phenomena of weather and hydrology all over the world. In Vietnam, there have been remarkable changes in typhoons and tropical depressions in recent years, which include changes in the number of typhoons, their intensity, their periods of operation and direction of movement. This research aims to study the impacts of climate change on the processing of typhoons in the Mid-Central Region of Vietnam in order to contribute to environmental management and mitigation of natural disasters in this region.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng