Developing the culture of evaluation in a organization with learning capability

XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐÁNH GIÁ TRONG TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI

Tóm tắt:

Mục tiêu của đánh giá giảng viên cũng là xây dựng tập thể giảng viên nhà trường thành một tổ chức biết học hỏi. Văn hoá của mỗi nhà trường trước hết là văn hoá của đội ngũ giảng viên. Trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là hoạt động đánh giá giảng viên thì ngoài việc xây dựng chuẩn và quy trình đánh giá thì việc xây dựng nét văn hoá đánh giá giảng viên là điều không thể thiếu và là động lực quan trọng góp phần thành công trong hoạt động đánh giá giảng viên

Abstract:

The aim of evaluating lecturers is to turn the academic staff of a university into an organization with learning capability. The culture of each university is first the culture of the academic staff. In the educational activities, especially in the activities of evaluating lecturers, besides the development of the standards and the process of evaluation, the development of the culture of lecturer evaluation is indispensable and is an important motive that contributes to the success in evaluating lecturers.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20188430-12-18
220(03).201611330-09-16
317B(04) - 20156630-12-15
414(01) - 20157231-03-15
55(04) - 201210515-12-12