HỆ THỐNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ẤN ĐỘ: ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÁC KỸ NĂNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ICT THEO HƯỚNG XÂY DỰNG NĂNG LỰC GIẢNG DẠY SỬ DỤNG ICT

INDIAN TEACHER TRAINING SYSTEM: TRAINING OF SCHOOL TEACHERS IN ICT SKILLS TOWARDS BUILDING AN ICT ENABLED TEACHING

Tóm tắt:

Ở Ấn Độ giáo dục phổ thông trong những năm qua đã được mở rộng nhanh chóng ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Nhu cầu học tập và sống tốt hơn là một trong những động lực mà mọi tầng lớp xã hội muốn gửi con đến trường. Sự phát triển nhanh chóng của các trường tư thục là một dấu hiệu của sự gia tăng yêu cầu giáo dục ở cấp bậc phổ thông. Các phương pháp giảng dạy, triết lý dạy học, môi trường học đường, các phương thức quản lý trường học đã được cải thiện tích cực qua nhiều năm. Đào tạo giáo viên là một trong những nền tảng quan trọng mà hệ thống giáo dục của một quốc gia được xây dựng. Bài báo sẽ tập trung vào tầm quan trọng của việc đào tạo giáo viên về kỹ năng ICT theo hướng dạy học tích hợp để học tập tốt hơn trong các trường học do chính phủ điều hành. Chính sách của Chính phủ Ấn Độ đối với công nghệ thông tin truyền thông cho giáo dục ngày càng được nâng cao và mang tính khuyến khích hơn. Chính phủ cũng đã kết hợp đào tạo ICT cho giáo viên qua các dự án và chính sách khác nhau. Trọng tâm chính là xây dựng năng lực của giáo viên phổ thông trong quá trình giảng dạy có hỗ trợ máy tính. Một trong những cột mốc quan trọng cần được đề cập ở đây là "Operation Blackboard" được bắt đầu vào năm 1987. Mục đích là cung cấp cơ sở vật chất cơ bản cho tất cả các trường tiểu học trên khắp Ấn Độ. Bây giờ sáng kiến mới "Operation Digital board" là nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng và giảng dạy ICT. Ấn Độ là một trong những quốc gia trên thế giới tập trung vào đào tạo kỹ năng ICT trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Bài viết này nhấn mạnh đến cả hai loại hình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên hướng đến nâng cao kỹ năng ICT trong việc xây dựng một lớp học hoặc trường học thông minh để đạt được giáo dục có chất lượng. Phương pháp nghiên cứu bao gồm một cuộc khảo sát toàn quốc, được thực hiện đối với cả hai loại giáo viên. Hai giáo viên thực tập và hai giáo viên phổ thông đã được lựa chọn từ mỗi bang của Ấn Độ. Nghiên cứu cũng đánh giá các chương trình giảng dạy khác nhau về ICT mà các trường sư phạm áp dụng. Các cuộc phỏng vấn với giảng viên và các cuộc thảo luận nhóm tập trung với các sinh viên sư phạm đã được tiến hành cho nghiên cứu này. Những kết quả chính của nghiên cứu này giải thích cho việc làm thế nào ICT trở thành một môn bắt buộc tại các trường sư phạm với chương trình ICT được cải tiến. Nghiên cứu cho thấy các chiến lược của chính phủ Ấn Độ đối phó với những thách thức trong việc bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng ICT và xây dựng cơ sở hạ tầng trường học.

Từ khóa: Ấn Độ; kỹ năng ICT; giáo viên; đào tạo giáo viên; chính sách ICT.

Abstract:

In India school education over the years has expanded rapidly both in rural and urban areas. The quest for learning and better living is one of the motivations that every strata of society wanted to send their children to school. The enormous growth of private schools is one indication of the increased requirement education at school level. The teaching methods, philosophy, school environments, and approaches to the management of schools have improved positively over the years. Teacher training is one of the important bases that the nation’s education system is built. The paper will focus on importance of teachers training in ICT skills towards integrated teaching for a better learning in schools run by the government. The government of India policy on ICT for education is more enhanced now and encouraging. Government has also incorporated ICT training for in-service teachers through its various projects and policies. The main focus is the capacity building of school teachers in computer aided learning process. One of the important milestones that needed to be mentioned here is “Operation Blackboard” which started in 1987. The aim is to provide basic facilities to the all the primary schools across India. Now the novel initiative “Operation Digital board” is to promote ICT infrastructure and teaching. India is one the countries in the world which has been focused on ICT skills training at Pre-service teacher training and in-service teacher training. This paper emphasizes both the category of teachers training where it is aimed at enhancing the ICT skills in building a smart classroom or school for quality education. Methodology for the study includes a nationwide survey, conducted for both the category of teachers. Two teacher trainees and two in-service teachers were selected from each state of India. The study also evaluated various course curriculums on ICT which is followed by the teacher training colleges. Interviews with the instructors and focus group discussions with pre-service teachers are conducted for the study. The major findings of the study explain how the ICT is made a compulsory subject at training colleges with the improved ICT curriculum. The study reveals the strategies of Indian government that surpasses the challenges in re-training of in-service teachers on ICT skills and building the school infrastructure.

Keywords: India; ICT skills; in-service teachers; teacher training; ICT policy.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng