MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT TỈNH BÌNH DƯƠNG

SOME MEASURES TO MANAGE RENOVATION OF ENGLISH TEACHING METHODS AT JUNIOR HIGH SCHOOLS IN BEN CAT TOWN, BINH DUONG PROVINCE

Tóm tắt:

Quản lí hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở trường Trung học cơ sở là khâu then chốt quyết định chất lượng dạy học, giáo dục môn tiếng Anh trong tiến trình đổi mới giáo dục hiện nay. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động này, cần có các biện pháp quản lí phù hợp xuất phát từ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn như: nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh và quản lí hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh; tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh; nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và phương pháp học tập của học sinh đối với môn tiếng Anh; tăng cường quản lí cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy môn tiếng

Từ khóa: biện pháp quản lí; quản lí hoạt động đổi mới; đổi mới phương pháp giảng dạy; giảng dạy tiếng Anh; phương pháp giảng dạy tiếng Anh; tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở.

Abstract:

Management of activities to renovate methods of teaching English at junior high schools is a key phase that determines the quality of English teaching and education in the current education reform. To improve the quality and effectiveness of this operation, there should be appropriate management measures that stem from theoretical and practical grounds such as raising awareness about renovating methods of teaching English and managing the renovation of English teaching methods, strengthening the organization and direction of implementing the renovation of English teaching methods, enhancing the quality of professional refresher training for English teachers to meet the requirements of renovating teaching methods, strengthening the inspection of teachers’ renovation activities in teaching and students’ methods for learning English. In this article, we employ the research method of analyzing and synthesizing theories that lay theoretical foundations for the topic, the survey method with a questionnaire to explore the feasibility and necessity of the proposed measures and the statistical method for processing data. The focus of our research is the management of English teaching renovation activities of teachers and management staff at junior high schools in Ben Cat, Binh Duong province.

Keywords: management measures; management of renovation activities; renovation of teaching methods; teaching English; methods of teaching English; English at junior high schools.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng