ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

EVALUATION OF REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR EDUCATION ADMINISTRATORS CONDUCTED BY THE UNIVERSITY OF EDUCATION - UNIVERSITY OF DANANG

Tóm tắt:

Trong bối cảnh thế kỉ 21 với 4 đặc điểm lớn: toàn cầu hóa, quốc tế hóa, tốc độ phát triển nhanh của công nghệ thông tin, kinh tế thị trường, kinh tế tri thức và vấn đề dân tộc, quốc gia thì nguồn nhân lực mà giáo dục đào tạo ra cần phải có khả năng đáp ứng những yêu cầu của thời đại. Nhà trường và quản lí nhà trường trong thế kỉ 21 đòi hỏi những kiến thức, kĩ năng và phẩm chất đạo đức mới ở người cán bộ quản lí cơ sở giáo dục. Do vậy, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phải thay đổi theo định kì để đáp ứng những yêu cầu này. Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, việc đánh giá để chỉnh sửa, bổ sung và nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục luôn là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của Trường, góp phần quyết định việc thực hiện thành công sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của đất nước trong thời kì hội nhập và phát triến kinh tế. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông do ĐHSP- ĐHĐN thực hiện và những yếu tố tác động đến thực trạng này.

Từ khóa: đánh giá; bồi dưỡng; chương trình bồi dưỡng; đánh giá chương trình bồi dưỡng; cán bộ quản lí giáo dục.

Abstract:

In the context of the 21st century, which is characterized by four major properties namely globalization and internationalization, rapid growth of the information technology, market economy and knowledge economy, issues of nations and nationalities, the human resources produced by education and training ought to be capable of meeting the requirements of the current time. Therefore, refresher training programs for administrators of educational institutions must be revised on a regular basis to satisfy these above requirements. At the University of Education - University of Da Nang, the evaluation for the sake of revising, modifying and improving quality of the refresher training programs for education administrators is always an important element in the developmental strategy of the university, thereby making a decisive contribution to the successful implementation of the mission to train high-quality human resources to meet the needs of the country in the period of integration and economic development. In this article, we present evaluative results of refresher training programs for general education administrators conducted by the University of Education-University of Danang together with influential factors.

Keywords: evaluation; refresher training; refresher training programs; evaluation of refresher training programs; education administrators.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20197330-03-19
229B(03).20181730-09-18
329A(03).20189530-09-18
428(02).20189630-06-18
527(01).201810030-03-18
626(05).201710130-12-17
726(05).201710130-12-17
821(04).20169930-12-16
911(02) - 20149420-06-14
1011(02) - 201411020-06-14
1110(01) - 20147815-04-14
128(03) - 201311315-10-13
137(02) - 201310115-06-13
145(04) - 201212215-12-12
154(03)- 201212115-09-12
164(03)- 201211415-09-12
172(01) - 201212315-03-12
181(1) - 201112615-11-11