VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG VIỆC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN LEGAL EDUCATION FOR STUDENTS AT THE PRESENT TIME

Tóm tắt:

Pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, là công cụ bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của một xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên trong quá trình triển khai và thực hiện pháp luật. Sự khẳng định vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, gắn với quá trình không ngừng nâng cao ý thức và tính tích cực tham gia của mọi tầng lớp nhân dân nói chung và sinh viên nói riêng trong việc thực thi pháp luật. Trong thực tế, không phải lúc nào việc chấp hành pháp luật cũng trở thành ý thức tự nguyện. Vì vậy, muốn pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, muốn mọi người đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thì công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật là một yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành cần phải quan tâm, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật góp phần vào việc nâng cao hiệu lực quản lí Nhà nước, quản lí xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường vai trò của pháp luật trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay được đặt ra như một tất yếu khách quan. Điều đó không chỉ nhằm mục đích xây dựng một xã hội có trật tự, kỉ cương, văn minh, mà còn hướng đến bảo vệ và phát triển các giá trị chân chính, trong đó vai trò của nhà trường là hết sức quan trọng. Pháp luật không chỉ là phương tiện quản lí nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới.

Từ khóa: giáo dục; kỉ cương; pháp luật; trường đại học; ý thức.

Abstract:

Law plays a specially important role in social life, and is an indispensable tool to ensure the normal existence and operation of a society in general and of ethics in particular. Legal education is the first step in the process of implementing law. The assertion of the role of law in social life is linked with the process of constantly raising awareness and active participation of all classes of people in general and university students in particular in law conformity. In reality, law conformity is not always voluntary. Therefore, in order to make laws really enter into life and make all people live and work in conformity with the Constitution and laws, it is urgently necessary to implement propaganda, dissemination and education of law, which require all levels of authorities and branches to enhance propaganda efficiency, thus contributing to better state management and social management and the promotion of socialist democracy. Strengthening the role of law in the current national renewal has been posed as a matter of objective indispensibility, which is not only aimed at building an orderly civillised society but also protecting and developing genuine values in which the role of the school is of paramount importance. Law not only functions as an effective means of state management but also creates a favourable environment for the development of moral consciousness and a healthy social life as well as the formation of new values.

Keywords: education; discipline; law; university; consciousness.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng