KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG Ở CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM

EXPERIENCE IN REFRESHER TRAINING FOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN DEVELOPED COUNTRIES IN THE WORLD AND ITS APPLICABILITY IN VIETNAM

Tóm tắt:

Đào tạo bồi dưỡng giáo viên theo đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chuẩn về năng lực chuyên môn đã và đang là một xu thế tất yếu trong trường phổ thông ở các nước trên thế giới. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm tìm hiểu các kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng giáo viên phổ thông ở một số nước tiên tiến trên thế giới từ đó đề xuất một số biện pháp vận dụng vào đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên phổ thông ở Việt Nam. Mục tiêu này cần được xem là một đường lối chiến lược để làm cho đội ngũ nhà giáo trong trường phổ thông ở nước ta đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội.

Từ khóa: đào tạo; bồi dưỡng giáo viên; phổ thông; thế giới; Việt Nam.

Abstract:

It has been an indispensable trend in schools in countries around the world to develop refresher training for teachers to meet the standards of training and professional capacity. Our research is aimed at getting an insight into the experience in refreher training for high school teachers in developed countries in the world, thereby proposing measures to apply it to the reform of high school teacher professional development in Vietnam. This should be considered as a strategic approach that strengthens the high school teaching staff of our country to meet the requirements of socio-economic development.

Keywords: training; refresher training for teachers; high school; the world; Vietnam.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20184430-09-18
1029A(03).20186130-09-18
1129A(03).20186630-09-18
1229A(03).20181730-09-18
1329A(03).201811130-09-18
1429A(03).20185330-09-18
1529B(03).20184730-09-18
1629B(03).20185930-09-18
1729B(03).20187430-09-18
1829B(03).20189830-09-18
1929B(03).201810430-09-18
2029B(03).201811030-09-18
2129A(03).201813030-09-18
2228(02).201811830-06-18
2327(01).201810030-03-18
2427(01).20185230-03-18
2527(01).2018130-03-18
2626(05).20178730-12-17
2725(04).20175730-12-17
2824(03).20179330-09-17
2920(03).20162830-09-16
3020(03).201611330-09-16
3119(02).20165430-06-16
3218(01).20169230-03-16
3317B(04) - 201510930-12-15
3410(01) - 2014115-04-14