PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN KHMER NAM BỘ THEO ĐỊNH HƯỚNG

CURRICULUM DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF TRAINING ACTIVITIES FOR THE SOUTHERN KHMER LANGUAGE PHILOLOGICAL PEDAGOGY DISCIPLINE IN THE DIRECTION OF ENHANCING STUDENTS’ COMPETENCES

Tóm tắt:

Bài viết trình bày khái quát về các yếu tố ảnh hưởng đến chương trình đào tạo, so sánh mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ qua các năm; đánh giá về cách thức tổ chức các hoạt động đào tạo trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số đề xuất về phát triển chương trình và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ tại Trường Đại học Trà Vinh.

Từ khóa: chương trình đào tạo; hoạt động đào tạo; mục tiêu; phát triển chương trình; Sư phạm Ngữ văn Khmer Nam Bộ.

Abstract:

This article provides an overview of factors that influence the curriculum and a comparison between objectives of the curricula of the Khmer language philological pedagogy discipline in Southern Vietnam over a number of years as well as an evaluation on how training activities have been organized over the last period. All these form a basis for proposing some suggestions for developing and implementing the curriculum of the Southern Khmer language philological pedagogy at Tra Vinh University.

Keywords: curriculum; training activities; objectives; curriculum development; Khmer language philological pedagogy discipline in Southern Vietnam.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng