ẢNH 1-PHỦ-DÃY CỦA KHÔNG GIAN CÓ g-HÀM sn-MẠNG

1-SEQUENCE-COVERING IMAGES OF SPACES HAVING sn-NETWORK g-FUNCTIONS

Tóm tắt:

Metric hóa không gian topo là một trong những bài toán trọng tâm của topo đại cương. Năm 2007, Pengfei Yan, Shou Lin đã đưa ra một số điều kiện khả metric của không gian topo có g-hàm cơ sở yếu và đặc trưng của không gian đối xứng, không gian g-khả metric, không gian g-trải được thông qua g-hàm cơ sở yếu (xem [3]). Gần đây Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển đã giới thiệu khái niệm g-hàm sn-mạng. Nhờ đó, các tác giả đã đưa ra đặc trưng của không gian snf-đếm được, không gian sn-đối xứng, không gian sn-đối xứng Cauchy, không gian sn-trải được, không gian sn-khả metric thông qua g-hàm sn-mạng (xem [2]). Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một số bảo tồn của không gian với g-hàm sn-mạng với một số tính chất topo nào đó thông qua ánh xạ 1-phủ-dãy. Nhờ những kết quả này, chúng tôi thu được bảo tồn của một số không gian metric suy rộng.

Từ khóa: g-hàm sn-mạng; ánh xạ 1-phủ-dãy; không gian snf-đếm được; không gian sn-đối xứng; không gian sn-đối xứng Cauchy; không gian sn-trải được.

Abstract:

Metrizability of topology space is one of the central problems in general topology. In 2007, Pengfei Yan, Shou Lin gave some condition about metrizability of topology space having weak base g-functions and characterization of symmetric spaces, g-metrizable spaces, g-developable spaces by weak base g-functions (see [3]). Recently, Tran Van An, Luong Quoc Tuyen has introduced the concept of sn-network g-functions. Then, the authors have given a characterization of snf-countable spaces, sn-symmetric spaces, Cauchy sn-symmetric spaces, sn-developable spaces, sn-metrizable spaces by sn-network g-functions (see [2]). In this paper, we will give some preservations of spaces having sn-network g-functions with some topological property by 1-sequence-covering. Using this results, we get preservations of some generalized metric spaces.

Keywords: sn-network g-functions; 1-sequence-covering maps; snf-countable spaces; sn-symmetric spaces; Cauchy sn-symmetric spaces; sn-developable spaces.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
126(05).20172930-12-17
224(03).20174730-09-17
323(02).20171930-06-17
421(04).20161730-12-16
520(03).20166130-09-16
619(02).20165430-06-16