CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM

REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR SCHOOL MANAGERS OF SOME COUNTRIES IN THE WORLD AND HOW TO APPLY TO VIETNAM

Tóm tắt:

Bài viết trình bày nội dung cơ bản của các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí nhà trường ở các quốc gia như: Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Malayxia; đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí nhà trường hiện nay ở Việt Nam ở khía cạnh nội dung chương trình; đề xuất phương hướng vận dụng kinh nghiệm quốc tế, đổi mới chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí nhà trường tại Việt Nam.

Từ khóa: bồi dưỡng; cán bộ quản lí nhà trường; kinh nghiệm quốc tế.

Abstract:

The paper presents the basic contents of refresher training courses for school managers in countries such as the USA, Australia, South Korea and Malaysia as well as provides an evaluation of refresher training courses for school managers in Vietnam in terms of contents, thereby suggesting ways to apply international experience to renovate the refresher training programs for school managers in Vietnam.

Keywords: refresher training; school managers; international experience.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019130-12-19
235(04).20191429-12-19
335(04).20192029-12-19
435(04).20196229-12-19
534(03).2019130-09-19
634(03).20192630-09-19
734(03).20193330-09-19
834(03).20191230-09-19
934(03).20196430-09-19
1034(03).20197330-09-19
1133(02).2019130-06-19
1232(01).20194530-03-19
1332(01).20198230-03-19
1432(01).20199830-03-19
1531(05).201830-12-18
1629A(03).20183130-09-18
1729B(03).20181730-09-18
1829A(03).20183930-09-18
1929A(03).20187130-09-18
2029A(03).20188930-09-18
2129A(03).20189530-09-18
2229A(03).201810530-09-18
2329A(03).20185330-09-18
2429B(03).20184930-09-18
2529B(03).2018130-09-18
2629B(03).20183430-09-18
2729B(03).20182630-09-18
2829B(03).20185930-09-18
2929B(03).20186630-09-18
3029B(03).20189230-09-18
3129B(03).201812630-09-18
3229B(03).201813330-09-18
3329A(03).201812430-09-18
3428(02).20189630-06-18
3527(01).20186630-03-18
3625(04).20177130-12-17
3725(04).201710630-12-17
3824(03).20171930-09-17
3920(03).20161330-09-16
4015(02) - 20151030-06-15