MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM HIỆN NAY

SOME EXPERIENCE IN TRAINING GENERAL EDUCATION TEACHERS IN THE WORLD AND ORIENTATION FOR APPLICATION IN THE CURRENT SITUATION OF VIETNAM

Tóm tắt:

Đào tạo giáo viên là một vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của công tác đổi mới giáo dục phổ thông. Trên cơ sở giới thiệu một số mô hình đào tạo giáo viên phổ thông tại các nước có nhiều thành tựu nổi bật về giáo dục như: Singapore, Phần Lan, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,… và việc phân tích điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, bài viết đưa ra một số định hướng vận dụng nhằm hoàn thiện mô hình đào tạo giáo viên phổ thông, đáp ứng nhu cầu dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: mô hình; đào tạo giáo viên; thành tựu giáo dục; Việt Nam.

Abstract:

Teacher training is a key issue that plays a decisive role in the success of general education renovation. Based on an overview of some models for training general education teachers in some countries with outstanding achievements in education such as Singapore, Finland, Germany, Japan, South Korea, etc. and an analysis of the current situation in Vietnam, the article puts forward some solutions for application to improve the general education teacher training model which is aimed at meeting the country’s requirements of teaching and learning with an orientation toward competence development.

Keywords: models; teacher training; educational achievements; Vietnam.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng