ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ORIENTING ETHICAL VALUES OF HIGH SCHOOL STUDENTS AT BA RIA - VUNG TAU CITY

Tóm tắt:

Giáo dục đạo đức và hình thành cho học sinh các giá trị đạo đức là một nội dung và nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh THPT. Trên cơ sở đánh giá thực trạng về nhận thức hệ thống giá trị đạo đức cần thiết của học sinh THPT như: nhận thức hệ thống giá trị đạo đức trong mối quan hệ với bản thân, nhận thức các giá trị trong mối quan hệ với gia đình, nhận thức các giá trị trong mối quan hệ với thầy cô, nhận thức các giá trị đạo đức trong mối quan hệ với bạn bè; chúng tôi nhận thấy những yếu tố nhận thức này sẽ tác động trực tiếp đến thái độ và hành vi của các em trong học tập và rèn luyện góp phần hình thành và phát triển nhân cách sau này. Tuy nhiên, nhiều học sinh còn ở mức độ phân vân đối với từng giá trị cụ thể, điều này cần phải có sự định hướng cho các em về nhận thức đúng đắn các giá trị đạo đức. Từ đó, chúng tôi đề xuất những kiến nghị với các lực lượng giáo dục góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn và có thái độ, hành vi chuẩn mực trong giáo dục để hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ trong tương lai.

Từ khóa: định hướng; giá trị; đạo đức; thầy cô; gia đình; bạn bè.

Abstract:

Ethical education and the formation of students moral values is an important mission contributing to the development of comprehensive personalities for high school students. Based on the assessment of the perception of the ethical value system of high school students such as perceptions of the system of moral values in relation to the self, perception of the values in relation to the family, perception of the values in relation to teachers; perception of the moral values in relation to friends, we realize that these cognitive factors will directly affect students’ attitudes and behaviours in their learning and training, contributing to the formation and development of their future personalities. However, getting into specific values many students are still at a level of confusion, which leads to the necessity of orienting them towards to proper perception of moral values. We then proposes some suggestions to educational forces so that thay can help to raise awareness, proper attitude and right behaviour in education in order to shape and develop the personality of the young generation in the future.

Keywords: orientation; values; ethics; teachers; family; friends.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019130-12-19
235(04).20191429-12-19
335(04).20192029-12-19
435(04).20196229-12-19
534(03).2019130-09-19
634(03).20192630-09-19
734(03).20193330-09-19
834(03).20191230-09-19
934(03).20196430-09-19
1034(03).20197330-09-19
1133(02).2019130-06-19
1232(01).20194530-03-19
1332(01).20198230-03-19
1432(01).20199830-03-19
1531(05).201830-12-18
1629A(03).20183130-09-18
1729B(03).20181730-09-18
1829A(03).20183930-09-18
1929A(03).20187130-09-18
2029A(03).20188930-09-18
2129A(03).20189530-09-18
2229A(03).201810530-09-18
2329A(03).20185330-09-18
2429B(03).20184930-09-18
2529B(03).2018130-09-18
2629B(03).20183430-09-18
2729B(03).20182630-09-18
2829B(03).20185930-09-18
2929B(03).20186630-09-18
3029B(03).20189230-09-18
3129B(03).201812630-09-18
3229B(03).201813330-09-18
3329A(03).201812430-09-18
3428(02).20189630-06-18
3527(01).20186630-03-18
3625(04).20179930-12-17
3725(04).20177130-12-17
3824(03).20171930-09-17
3920(03).20161330-09-16
4015(02) - 20151030-06-15