TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

INTEGRATED MARINE EDUCATION FOR STUDENTS BY TEACHING THE SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY MODULE VIETNAM IN THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tóm tắt:

Qua nghiên cứu cho thấy, học phần Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam được giảng dạy ở các khoa thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có nhiều bài có khả năng tích hợp nội dung giáo dục biển đảo cho sinh viên, nhằm giúp cho sinh viên nhận thức được sâu sắc các vấn đề về biển đảo và chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, hiện nay, việc tích hợp giáo dục biển đảo thông qua học phần này còn nhiều hạn chế và vì vậy hiệu quả giáo dục mang lại chưa cao. Bài viết này tiến hành nghiên cứu khả năng tích hợp giáo dục biển đảo, cũng như xác định các nội dung, địa chỉ, chủ đề cần tích hợp giáo dục biển đảo và đưa ra các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp để nâng cao hiệu quả giáo dục biển đảo cho sinh viên thông qua giảng dạy học phần Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam.

Từ khóa: tích hợp; giáo dục; tích hợp giáo dục biển đảo; chủ quyền biển đảo; Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam.

Abstract:

Research shows that the socio-economics geography of Vietnam is taught in faculties of the University of Danang - University of Science and Education with many articles capable of integrating marine education content for students, to give students the deep insight into the problem of seaward and marine sovereignty. However, the integration of marine education through this module is still limited and therefore the effectiveness of education is not high. This article explores the possibilities of integrating the marine education, as well as defining the content, address and theme of integrating the marine education and providing appropriate teaching methods and techniques for enhancement effectiveness of marine education for students by teaching the Socio-Economic Geography module Vietnam.

Keywords: integration; education; integrated marine education; maritime sovereignty; Socio-Economic Geography of Vietnam.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
218(01).20169630-03-16
315(02) - 20158030-06-15
414(01) - 20152131-03-15
513(04) - 20141620-12-14
612(03) - 201411820-09-14
710(01) - 20141715-04-14
86(01) - 20136515-03-13
95(04) - 20128915-12-12
104(03)- 20124915-09-12
112(01) - 20124515-03-12
121(1) - 20114715-11-11