ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ VẬT CHẤT KĨ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ASSESSMENT OF INFRASTRUCTURE AND TECHNICAL MATERIALS FOR THE DEVELOPMENT OF RIVER TOURISM IN DANANG CITY

Tóm tắt:

Cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật là yếu tố bắt buộc để biến các tài nguyên thành sản phẩm du lịch. Với tầm quan trọng đó, từ năm 2009 Đà Nẵng đã xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật phục vụ phát triển du lịch và du lịch đường sông của thành phố. Tuy nhiên, việc khai thác phát triển du lịch đường sông chưa thực sự tương xứng so với tiềm năng du lịch. Từ thực tiễn nêu trên, bài báo tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật, đề xuất các định hướng để khai thác, xây dựng cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch đường sông của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tiếp theo.

Từ khóa: cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật; sông ngòi; du lịch; du lịch đường sông; thành phố Đà Nẵng.

Abstract:

Infrastructure and technical materials are mandatory factors to enable potentials of the resources to become tourism products in the development of tourism as well as the development of river tourism. Since 2009, Danang city has exploited river tourist routes - mainly on the Han River, it has also built the network of infrastructure and technical facilities. However, the potential of river tourism in Danang is very large and in order to effectively exploit river resources for tourism, it is necessary to invest in infrastructure and technical facilities. That’s why assessing the current status of infrastructure and technical material to provide directions of exploitation and construction is very important. From the above, the article uses the methodology of geography to analyze and assess the current state of infrastructure & technical facilities. In addition, it brings scientific issues into the discussion and proposes directions for the exploitation and the construction of infrastructure and technical facilities for the river tourism of Danang city in the next time.

Keywords: infrastructure & technical materials; river; tourism; river tourism; Danang city.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 201510725-09-15
214(01) - 20155031-03-15
313(04) - 201410220-12-14
411(02) - 20143020-06-14
511(02) - 20141520-06-14
68(03) - 20136115-10-13
77(02) - 20135515-06-13
81(1) - 20112215-11-11