QUAN ĐIỂM CỦA J.J. ROUSSEAU VỀ “GIÁO DỤC TỰ NHIÊN” CHO TRẺ DƯỚI 12 TUỔI

J.J. ROUSSEAU'S PERSPECTIVE ON “NATURAL EDUCATION” FOR CHILDREN UNDER 12 YEARS OF AGE

Tóm tắt:

J.J. Rousseau đề xuất hai đường hướng giáo dục là giáo dục phòng vệ và giáo dục chủ động. Trong giai đoạn trẻ dưới 12 tuổi, những kiến thức, kinh nghiệm mà trẻ có được không phải có được từ quá trình nhồi nhét từ phía nhà trường mà là từ hoạt động trải nghiệm của bản thân chúng. Người thầy đóng vai trò là người sắp đặt, dàn dựng cho trẻ có một môi trường tự do để trẻ được phát triển một cách tự nhiên. Học làm người là bài học cả đời, nghĩa là phải học về thân phận con người, khi giai đoạn phòng vệ được hoàn thành trẻ sẽ chủ động bước vào xã hội dân sự với tư cách là chính nó chứ không phải theo một hình mẫu nào khác. Mục đích giáo dục của J.J. Rousseau là hướng tới sự phát triển tự nhiên của trẻ. Những kiến thức, kinh nghiệm về cuộc sống, khoa học phải được trẻ rút ra từ quá trình trải nghiệm của bản thân nó chứ không phải từ sách vở, giáo điều; có vậy trẻ mới hiểu được giá trị của bản thân, giá trị của cuộc sống. Trước thực trạng của giáo dục Việt Nam hiện nay trong việc giáo dục cho trẻ dưới 12 tuổi thì quan điểm giáo dục tự nhiên sẽ có những gợi mở cho những người làm giáo dục, cho nhà trường và gia đình.

Từ khóa: giáo dục tự nhiên; giáo dục phòng vệ; giáo dục chủ động; luật tự nhiên; kinh nghiệm.

Abstract:

J.J. Rousseau proposes two paths of education as defensive education and active education.In the period that the children are under 12 years old, the knowledge and experience that children achieve is not from the strict learning process at school but from activities of their own experience. The teacher plays the role of arranging the children into a free environment for the child to develop naturally. Learning to be a human is a lifetime process, that is, learning about human fate, when the defensive phase is completed, the child will actively enter civil society as himself, not as the others. The educational purpose of J.J. Rousseau is towards the child's natural development, let the child be themselves, not the image of another. The knowledge and the life experience must be drawn from the child's own experience, not from books or dogma; so that the child understands the value of themselves and the value of life. Given the current state of Vietnamese education for children under the age of 12, the views of natural education will have implications for educators, the school and families.

Keywords: natural education; defense education; active education; natural law; experience.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20187330-12-18
227(01).20185730-03-18
323(02).201710130-06-17
419(02).201612530-06-16