VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐỒNG ĐẠI VÀ LỊCH ĐẠI TỪ TƯ TƯỞNG CỦA SAUSSURE: NHỮNG TƯ LIỆU VÀ PHIÊN BẢN MỚI

THE PROBLEM OF DIACHRONY AND CHRONOLOGY FROM THE THOUGHT OF SAUSSURE: NEW DOCUMENTS AND NEW VERSIONS

Tóm tắt:

Bài viết góp phần làm rõ tiềm năng của phạm trù đồng đại và lịch đại từ tư tưởng của Saussure dựa trên khái niệm chủ thể nói năng của Giáo trình Ngôn ngữ học đại cương và các bản viết tay của ông. Vấn đề này được chúng tôi phân giải theo quan điểm: trường đồng đại có thể được xem xét dựa trên tương quan giữa các bình diện khác nhau của tính hệ thống và tính thời gian. Đó cũng là cách thức để định hình các phiên bản trong nghiên cứu ngôn ngữ học. Tương quan giữa lịch đại và tuyến tính được chúng tôi phân tích dựa trên định đề: tính tuyến tính của cái biểu đạt thuộc về bình diện lời nói, trong lúc phạm trù lịch đại dùng vào các phân tích bình diện ngôn ngữ.

Từ khóa: đồng đại; lịch đại; chủ thể nói năng; tuyến tính; hoạt động ngôn ngữ; phép đảo ngữ

Abstract:

This article clarifies the potential of the diachronic and chronological category from Saussure's thought based on the concept of the subject speaks of the Course in General Linguistics and his manuscript. This problem is resolved by our view that the field of co-existence can be considered based on the correlation between different aspects of systemic and temporality. It is also a way to shape versions in linguistics studies. The relation between diachrony and linearity are analyzed by the proposition: the linearity of the expression is of speech level, while that of the calculated is used for the analysis of the language level.

Keywords: chronology; diachrony; achrony; linearity; language; anagram.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng