CHIẾN CÔNG CỦA THỦY QUÂN CHÚA NGUYỄN TRONG DIỆT TRỪ CƯỚP BIỂN, CHỐNG NGOẠI XÂM

THE MARINE VICTORY OF NGUYEN LORD IN FIGHTING AGAINST PIRATES AND FOREIGN INVADERS

Tóm tắt:

Việt Nam là nước có đường bờ biển dài rộng. Bên cạnh nhiều nguồn lợi, biển đảo cũng mang lại không ít những thách thức, trong đó nguy cơ bị xâm lược từ hướng biển là thường trực nhất. Trong những thế kỉ XVI-XVIII, các chúa Nguyễn đã xây dựng được lực lượng thủy quân thiện chiến, cơ động, nhờ đó đã giữ yên và mở rộng được bờ cõi, góp phần xác lập và khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Do vậy, ngoài việc giới thiệu vài nét về lực lượng thủy quân của chúa Nguyễn, chúng tôi sẽ tập trung phân tích những chiếc công tiêu biểu của lực lượng này trong chống giặc xâm và phòng chống cướp biển. Qua đó, góp phần khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển đảo Đàng Trong.

Từ khóa: Đàng Trong; thủy quân; chúa Nguyễn; chủ quyền; biển đảo.

Abstract:

Vietnam is the country with the wide coastline. Beside many resources, marine also brings many challenges, in which the risk of invasion from the sea border is the most permanent. In the XVI-XVIII century, the Nguyen Lords had built good marines, thereby keeping peace and extensible bounds, helped establish and assert sovereignty Vietnam Sea Island. Therefore, apart from introducing some features of naval forces of the Nguyen Lords, we will focus on the analysis of the typical achievement in anti-intrusion and anti-piracy of this force. Through it, contributing to assert mastery of our country on the island of the Cochinchina Sea.

Keywords: Cochinchina; marines; Nguyen Lords; mastery; sea island.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20193330-03-19
226(05).20174030-12-17
323(02).20176330-06-17
416(03) - 20156425-09-15
514(01) - 20155631-03-15
610(01) - 20145315-04-14
72(01) - 20127815-03-12