TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN AN NINH

THOUGHT OF NGUYEN AN NINH PHILOSOPHY
Tác giả: GV.TS. Vo Van Dung,

Tóm tắt:

Nguyễn An Ninh là nhà trí thức yêu nước tiêu biểu vào những năm đầu của thế kỉ XX. Trong quá trình hoạt động, ông đã để lại nhiều dấu ấn cho cách mạng Việt Nam nói chung và tư tưởng triết học Việt Nam nói riêng. Với tư cách là nhà triết học, Nguyễn An Ninh đã vận dụng chủ nghĩa duy vật Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam một cách sáng tạo. Trong các tác phẩm của mình, Nguyễn An Ninh đã thể hiện một cách xuất sắc tư tưởng triết học về thế giới quan, phương pháp luận và nhận thức luận. Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh đã góp phần làm phong phú thêm hệ thống tư tưởng triết học Việt Nam cả trong quá khứ và hiện tại. Với sự nghiên cứu trên, chúng tôi thấy rằng Nguyễn An Ninh đã xác lập được cho mình thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn trên chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh chứa đựng tính nhân văn sâu sắc.

Từ khóa: tư tưởng; trí thức; nhà triết học; Nguyễn An Ninh.

Abstract:

Nguyen An Ninh is one of the typical patriotic intellectuals in the early years of the twentieth century. During his life, he has left his mark in Vietnam revolutionary in the general and Vietnam philosophical thought in particular. As a philosopher, Nguyen An Ninh has applied Marxism - Leninism into Vietnam in a creative way. In his writings, Nguyen An Ninh has shown a remarkably philosophical thought about the outlook, methodology, and epistemology. The philosophical thought of Nguyen An Ninh has contributed to enrich the philosophical system of the thought system in Vietnam both in past and present. With this research, we found that Nguyen An Ninh has determined for himself the correct scientific outlook and methodology based on the dialectical materialism. The Nguyen An Ninh philosophical thought contains the deep humanism.

Keywords: ideology; intellectuals; philosopher; Nguyen An Ninh.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: GV.TS. Vo Van Dung
17B(04) - 20152830-12-15