MÃ HUYỀN THOẠI TRONG VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY

MYTHICAL CODES IN WESTERN LITERATURE

Tóm tắt:

Huyền thoại là một hiện tượng trung tâm trong lịch sử văn hóa, đồng thời là một phương tiện cổ xưa để nhận thức thực tại xung quanh và bản chất con người. Huyền thoại cũng là mô hình đầu tiên của mọi hệ tư tưởng, là cái nôi nguyên hợp của các loại hình văn hóa khác nhau như văn học, nghệ thuật, tôn giáo và ở mức độ nào đó, cả triết học, thậm chí cả khoa học. Vì vậy, huyền thoại trở thành một “mã”, một kí hiệu nghệ thuật đặc biệt của văn chương nói chung và văn học phương Tây nói riêng. Sức lan tỏa của huyền thoại trong văn học phương Tây hiện đại là nhờ nhiều hình thức kí mã đặc biệt từ biểu tượng, cổ mẫu, tri thức cho đến các mô hình huyền thoại. Bài viết chỉ ra vai trò và ý nghĩa của huyền thoại với tư cách mã kí hiệu và giới thiệu một số mã huyền thoại nổi tiếng trong văn học như Huyền thoại gốc (Hành trình của người anh hùng), Truy tìm Chén Thánh hay Chết - tái sinh.

Từ khóa: huyền thoại; mã; ký hiệu học; Huyền thoại gốc; Chén Thánh

Abstract:

The myth is a central phenomenon in the history of culture, as well as an ancient means to perceive the world and human’s nature. The myth is also the first paradigm of all ideologies, the cradle of the various cultural forms of literature, art, religion and even philosophy and science. Therefore, the myth becomes a “code”, a special artistic sign of Western literature. The power of the myth in modern Western literature is due to many forms of special symbols, archetypes, and mythical models (like a journey or a quest). This article shows the role and meaning of the myths as symbols in semiotics with some famous mythical codes in literature such as Monomyth (Hero’s Journey), Holy Grail and the death-rebirth myth.

Keywords: myth; code; semiotics; Monomyth; Holy Grail.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20194830-09-19
228(02).20184630-06-18
327(01).20183730-03-18
418(01).20166030-03-16
517B(04) - 20157730-12-15
617A(04) - 20154401-11-15
715(02) - 20154530-06-15