VẤN ĐỀ GIÁO DỤC PHỤ NỮ TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ (1917-1934)

THE ISSUE OF THE WOMEN’S EDUCATION IN THE NAM PHONG NEWSPAPER (1917-1934)

Tóm tắt:

Vấn đề giáo dục phụ nữ trên báo chí tiếng Việt đầu thế kỉ XX nói chung và Nam Phong tạp chí nói riêng đã được một số nhà nghiên cứu quan tâm. Tuy vậy, tập trung vào vấn đề giáo dục phụ nữ ở góc độ tư tưởng, quan niệm, nội dung trên Nam Phong tạp chí (1917 - 1934) thì còn khá mờ nhạt. Hướng đến điều này, chúng tôi, một mặt, đặt Nam phong trong bối cảnh báo chí thời kì này là của báo chí chính quyền thực dân, và Việt Nam giai đoạn này là một nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo, lễ giáo phong kiến cũng bị coi là nguồn gốc của sự bất bình đẳng nam nữ [4, tr.100]; mặt khác, cách tiếp cận vấn đề giáo dục phụ nữ của Nam Phong tạp chí không nặng tính lí thuyết mà thiên về tính thực tiễn (báo chí phải phản ánh bản chất của hiện thực xã hội) của vấn đề phụ nữ khi họ đang đối mặt với một xã hội nam quyền với rất nhiều định kiến. Từ đây, Nam Phong tạp chí không chú trọng nêu lên một quan niệm thật đầy đủ về vấn đề “nam nữ bình quyền”, “giải phóng phụ nữ”,... Trái lại, những người chủ trương tờ tạp chí này chú trọng đặt vấn đề giáo dục phụ nữ “đúng” với thực trạng xã hội đương thời, xét từ nhu cầu tiến hóa xã hội một cách tự nhiên nhất. Qua đó, bài báo cũng chỉ ra những đóng góp quan trọng của Nam Phong tạp chí về mặt tư tưởng, quan niệm trong việc tiếp cận vấn đề giáo dục phụ nữ ở nước ta từ những bước khởi đầu của nó.

Từ khóa: phụ nữ; nữ học; giáo dục phụ nữ; tạp chí Nam phong; giới; xã hội nam quyền

Abstract:

The issue of women’s education in Vietnamese newspapers in the early twentieth century in general, and in particular to Nam Phong newspapers has attracted many researchers’ attention. However, focusing on the issue of women’s education in terms of ideology, conception, content in the Nam phong newspaper (1917 - 1934) is quite faint. Referring to this, firstly, we should place Nam phong in the context of the press in this period the colonial government press, Vietnam was a Confucian-influenced country, Feudalism is also considered to be the source of gender inequality [4, p. 100]; Secondly, the approach to the issue of women’s education in the Nam phong newspaper is not theoretical, but it is in favor of the practicality of the issue of women’s education when they face a male-dominated society with a lot of unequal prejudices, but it is regarded as truth. From here, Nam phong newspaper does not focus on the adequate conception of the issue of "feminism," "women's liberation", etc. On the contrary, the advocates of the Nam phong newspaper focus on the issue of educating women "right" with contemporary social status, considering the need of social evolution in the most natural way. Thereby, pointing out the important contributions of Nam phong newspaper on the ideology, conception of approaching the issue of women’s education in our country from its beginning.

Keywords: Women; women's education; Nam phong newspaper; gender; male-dominated society.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20193930-03-19