CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠO VÀO TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM

MAKING AND USE SELF-CREATED EXPERIMENTS IN PHYSICS TEACHING ORGANIZATION TOWARDS EXPERIMENTAL CAPACITY DEVELOPMENT

Tóm tắt:

Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là nhằm hình thành những phẩm chất, năng lực chung và năng lực chuyên môn cho học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục. Đối với môn Vật lí, năng lực thực nghiệm là một trong những năng lực chuyên biệt và đặc thù của môn học cần được hình thành và phát triển trong quá trình dạy học Vật lí. Trong bài viết, tác giả chỉ ra các thành tố cấu thành năng lực thực nghiệm, đề ra các tiêu chí đánh giá để hình thành và phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua thí nghiệm tự tạo.

Từ khóa: năng lực; năng lực thực nghiệm; dạy học phát triển năng lực; thí nghiệm tự tạo; Vật lí.

Abstract:

The object of the general education program is aimed at forming the qualities, general competence and professional capacity for students in the process of teaching and education. Regarding to the subject of physics, experimental competency is one of the specialized capabilities and specific subjects that should be conceived and developed in the process of teaching physics. In this article, the author pointed out the elements of experimental capacity and set out the evaluation criteria for the formation and development of experimental capabilities for students through self-created experiments.

Keywords: competency; experimental competency; teaching competency development; self-created experiments; physics.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng