ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM STEM TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM

DEVELOPING THE MODEL FOR STEM CENTER AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Tóm tắt:

Giáo dục STEM đã và đang được thu hút của sự quan tâm của xã hội, nhất là giáo viên và học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã có những định hướng khá cụ thể và rõ ràng về giáo dục STEM. Trước bối cảnh đó, các trường sư phạm cần có những biện pháp cụ thể thúc đẩy những nghiên cứu giáo dục STEM đồng thời nâng cao chất lượng sinh viên sư phạm, đáp ứng yêu cầu mới của chương trình, trong đó có định hướng về giáo dục STEM. Bài báo của chúng tôi giới thiệu cách thức xây dựng trung tâm STEM tại trường sư phạm và một số kết quả thu được ban đầu.

Từ khóa: STEM; giáo dục STEM; đào tạo giáo viên; năng lực; năng lực dạy học; trung tâm STEM.

Abstract:

In recent years, STEM education has attracted the attention of the society, especially teachers and students. In the new curriculum of Vietnam, there are clear and specific orientations for STEM education. This is a new challenge and opportunity for students of teaching major at the pedagogical university. They need to take concrete steps to promote STEM education research and to increase the quality of student learning, in order to meet the new curriculum requirements, including STEM education orientation. Our article introduces a model of STEM center at the pedagogical university and some initial results.

Keywords: STEM; STEM education; teacher education; teaching competence; STEM center.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng