VẬN DỤNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC STEM TRONG MỘT SỐ TIẾT HỌC CHÍNH KHÓA MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

IMPLEMENTING STEM MODEL IN TEACHING LESSONS OF APPLYING KNOWLEDGE OF PHYSICS

Tóm tắt:

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo dục STEM được chú trọng. Hình thức tổ chức phổ biến là các hoạt động trải nghiệm và câu lạc bộ ngoại khóa, tuy nhiên những hình thức này khó tổ chức thường xuyên. Trong khi đó các kĩ năng và năng lực cần được rèn luyện và phát triển liên tục, xuyên suốt quá trình học. Trong bài viết này chúng tôi đề xuất mô hình giáo dục STEM trong giờ dạy chính khóa. Thử nghiệm bước đầu đã cho thấy tính khả thi thực hiện về mức độ đáp ứng các mục tiêu giáo dục STEM, thời gian và kinh phí thực hiện.

Từ khóa: STEM; chương trình chính khóa; vật lí; năng lực; mục tiêu.

Abstract:

In new school curriculum, STEM is emphasized. The common form of implementation is through experienced and extracurricular activities. However, these forms are difficult to organize regularly. However, those skills and competencies need to be constantly improved and developed throughout the learning process. In this article, we propose the STEM model in the main curriculum. Initial trials have shown the feasibility of this approach in meeting the STEM educational goals, time and funding.

Keywords: STEM; curricular physics class; physics; competencies; goals.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng