ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG” VẬT LÍ 11

SUGGESTING A PROCEDURE OF DEVELOPING THE PROBLEM - SOLVING COMPETENCY FOR STUDENTS IN TEACHING THE CHAPTER “MAGNETIC FIELD” IN PHYSICS 11

Tóm tắt:

Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cốt lõi quan trọng của học sinh phổ thông. Có thể vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học nói chung và dạy học môn Vật lí nói riêng để góp phần phát triển năng lực người học. Trong bài viết, tác giả nghiên cứu cơ sở lí luận của dạy học tích cực; năng lực giải quyết vấn đề; đề xuất quy trình bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề, lấy ví dụ trong dạy học chương “Từ trường” môn Vật lí lớp 11 thể hiện theo quy trình đề xuất.

Từ khóa: dạy học tích cực; năng lực giải quyết vấn đề; vật lí; từ trường.

Abstract:

The ability to solve problems is one of the most fundamental competencies of high school students. It is possible to apply active teaching methods in teaching in general as well as in teaching physics in particular in order to develop students’ capability. In this writing, the author has studied the theories of active teaching method, the problem - solving ability and the procedure of applying active teaching method in developing the problem - solving competency shown in teaching the chapter “Magnetic field” in physics 11 as the suggested produce.

Keywords: active teaching; competency; problem solving; physics; high school.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng