NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEBQUEST ĐỂ GIẢNG DẠY HỌC PHẦN VẬT LÍ ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ

RESEARCH ABOUT WEBQUEST APPLICATION FOR TEACHING APPLIED PHYSICS AT THE UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY - HUE UNIVERSITY

Tóm tắt:

Trong thời đại ngày nay, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra và phát triển mạnh mẽ, muốn chiếm lĩnh tri thức đòi hỏi con người phải tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học. Tình hình đó đã đặt ra cho nền giáo dục nước ta phải có những đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, vươn tới ngang tầm với sự phát triển chung trên thế giới và trong khu vực. Trong đó, đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) là yếu tố quan trọng, cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu trên. Vận dụng những cơ sở lí luận về WebQuest kết hợp với việc sử dụng công cụ thiết kế trang web google sites, chúng tôi đã thiết kế WebQuest dạy học học phần Vật lí ứng dụng, qua đó nâng cao kết quả học tập của sinh viên (SV).

Từ khóa: WebQuest; Vật lí ứng dụng; năng lực tự học; kết quả học tập; sinh viên.

Abstract:

Nowadays, the process of globalization and international economic integration is on the move and developing significantly. Thus, to acquire knowledge, it requires people to be independent, creative and scientific. This situation has forced our education system to make radical, comprehensive and synchronized changes, in order to reach the same development levels compared to other countries in the world and the region. In particular, innovation of teaching method is an important and necessary factor to meet the above factors. Applying WebQuest’s theoretical basics in addition to the use of Google Site designing tools, we have designed WebQuest to teach Applied Physics course. Thereby, we can promote students’ self-learning ability as well as students’ learning results.

Keywords: WebQuest; applied Physics; self-learning ability; learning results; students.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129A(03).20187130-09-18