CÁC BÀI TẬP CÓ NỘI DUNG THỰC TẾ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC BÀI MỞ ĐẦU VẬT LÍ 10

REALITY EXERCISES USED TO TEACH PHYSICS INTRODUCTORY LESSON - GRADE 10
Tác giả: ThS. Vũ Duy Phương,

Tóm tắt:

Chương trình Vật lí phổ thông với lượng kiến thức lớn, kết tinh trí tuệ nhân loại của 5000 năm lịch sử, tuy nhiên đa phần chúng ta ngộ nhận chương trình Vật lí phổ thông chỉ là thành tựu của khoa học trung đại, cận đại và hiện đại khoảng ba trăm năm gần đây từ thời Galile. Do đó ngay cả sách giáo khoa cũng chưa tích hợp được trí tuệ nhân loại của mấy nghìn năm trước và chưa tích hợp được trí tuệ của các nền văn hóa khác nhau. Đồng thời bài mở đầu có vai trò nền tảng cho tư duy vật lí sơ khai nhưng cơ bản nhất, phải có sứ mệnh trang bị cho học sinh một nền móng vững chắc để sau này giải quyết các vấn đề phát triển. Trong bài này tôi xin trình bày một số bài tập thực tiễn trong dạy học bài mở đầu của chương trình Vật lí 10, đáp ứng nhu cầu tích hợp tinh hoa các nền văn hóa Đông - Tây cũng như những kinh nghiệm mà các nhà thông thái cổ xưa đã phát minh vẫn còn hữu ích đến ngày nay.

Từ khóa: dạy học tích hợp; bài tập có nội dung thực tế; Vật lí 10; bài mở đầu.

Abstract:

Universal physics curriculum has a large amount of knowledge, crystallizes human intelligence of 5000 years of history. However, most of us made mistakes that universal physics curriculum is only the achievement of medieval, contemporary, and modern science since about 300 recent years from the time of Galilee period. Therefore, textbooks have not yet integrated human intelligence in thousands of years and the wisdom of different cultures. Concurrently, the introductory lesson plays an important role for physics mentality at the beginning. In addition, most basically, its mission is to equip students with essential understandings to solve the more complicated problems. In this essay, I will present some reality exercises for physics introductory lesson- grade 10 which meet the demands of integrating quintessence of the Eastern and Western cultures as well as helpful experiences until now invented by ancient scholars.

Keywords: integrated teaching; reality exercises; physics grade 10; introductory lesson.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng