Phân tích đánh giá chương trình giáo dục phổ thông môn vật lí (dự thảo - 2018)

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ (DỰ THẢO - 2018)

Tóm tắt:

Phân tích, đánh giá chương trình Vật lí mới (bao gồm cả phần Vật lí ở môn Khoa học tự nhiên) cho thấy: mục tiêu môn học đề ra là: “Đạt được năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí” là chưa bao quát được hết những giá trị mà môn học Vật lí bậc phổ thông có thể và cần phải mang lại cho người học. Và ngay với mục tiêu này thì Dự thảo chương trình học cũng thiếu nhiều kiến thức quan trọng. Trật tự các chủ đề sắp xếp chưa đảm bảo tính kế thừa về mặt nhận thức, không thuận lợi để tổ chức các hoạt động khám phá từng bước mở rộng hiểu biết của học sinh, làm cho hiểu biết của học sinh là những mảng kiến thức tách rời, mất đi những mối liên hệ có ý nghĩa vốn có giữa chúng.

Từ khóa: tìm tòi khám phá; phát triển chương trình học; phân tích đánh giá chương trình học; phân loại Bloom; mục tiêu môn học.

Abstract:

By analyzing and evaluating the program of general physics (including Physics in “Science”) shows that: The general objective does not cover the values that high school physics can and should bring to the learners. Even with this objective, the content lacks a lot of important knowledge. The topics are organized in the way that is not yet cognitively sequential. In addition, it is difficult to organize exploratory learning activities to expand the student's understanding of the natural world (real world), hence, making the students understanding knowledge in separate arrays which results to the lack of meaningful connections between them.

Keywords: inquiry; development curriculum; analyzes and evaluates the curriculum; Bloom’s Taxonomy; subject objective .

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129B(03).201811030-09-18