MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN CHỈNH SỬA Ở SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ LỚP 12

SOME CONTENTS NEEDS TO BE MODIFIED IN PHYSICS TEXTBOOKS FOR CLASS 12

Tóm tắt:

Sách giáo khoa Vật lí lớp 12 cơ bản và nâng cao hiện hành khi viết về Thuyết tương đối đều đưa ra khái niệm khối lượng tương đối tính với ý nghĩa: khối lượng của một vật sẽ tăng khi tốc độ chuyển động của nó tăng. Bài báo này chỉ ra rằng quan niệm đó là sai lầm. Trên cơ sở tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sai sót, bài báo kiến nghị những vấn đề cần được chỉnh sửa kịp thời, góp phần hoàn thiện sách giáo khoa trong nước nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục.

Từ khóa: Vật lí 12; thuyết tương đối; khối lượng; năng lượng; động lượng.

Abstract:

The basic and advanced physics schoolbooks for class 12 on the Theory of Relativity offer the concept of relativistic mass: the mass of an object increases with its speed. This article proves that the idea is false. On the basis of finding out the source of errors, this article suggests the contents that need to be modified in a timely manner. As a result, this will contribute to the improvement of domestic textbooks to ensure the quality of education.

Keywords: class 12 physics; theory of Relativity; mass; energy; momentum.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20181330-12-18
230(04).20181330-12-18
324(03).20172630-09-17
424(03).20172630-09-17