TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC ĐIỆN HỌC - VẬT LÍ 7 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

TEACHING KNOWLEDGE OF ELECTRICITY IN PHYSICS - GRADE 7 FOLLOWING STEM EDUCATIONAL ORIENTATION

Tóm tắt:

Bài viết trình bày những thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp trong tổ chức dạy học định hướng giáo dục Stem và phân tích một số yêu cầu về công tác thiết bị khi tổ chức dạy học một số kiến thức điện học Vật lí 7 theo định hướng giáo dục STEM. Bên cạnh đó, bài viết giới thiệu tiến trình dạy học một số kiến thức điện học Vật lí 7 theo định hướng giáo dục STEM và kết quả thực nghiệm sư phạm.

Từ khóa: giáo dục STEM; điện học; thiết bị dạy học; Vật lí 7.

Abstract:

Teaching knowledge of physics following STEM educational orientation is necessary to develop the capacity of students. This article shows the advantages, disadvantages, solutions and evaluating the requirements of teaching equipment in teaching physics by STEM - oriented education and the results obtained from experiments.

Keywords: STEM; electricity; teaching equipment; physics 7.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129B(03).20186630-09-18