TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC SÁNG TẠO THEO CON ĐƯỜNG SÁNG CHẾ TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

THE IMPLEMENTATION OF CREATION CONCEIVABILITY FOLLOWING INVENTION METHODOLOGY IN TEACHING AND STUDYING PHYSICS IN JUNIOR HIGH SCHOOLS AND HIGH SCHOOLS

Tóm tắt:

Để góp phần thực hiện được mục tiêu của chương trình, sách giáo khoa môn Vật lí phổ thông mới sau năm 2018, nhiệm vụ căn bản của mỗi giáo viên (GV) dạy Vật lí phổ thông là phải thật sự đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, đặc biệt là lực năng sáng tạo của học sinh (HS). Bài báo trình bày một biện pháp dạy học ở môn Vật lí phổ thông “Dạy học theo con đường sáng chế” nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho HS.

Từ khóa: dạy học; năng lực; sáng tạo; sáng chế; Vật lí.

Abstract:

In order to achieve the goals of physics program, the new physics textbooks in Junior high schools and High schools after 2018; the main mission of physics teachers is to innovate the forms and methods of teaching, testing and evaluation. Hence, it aims to establish and develop the competencies and especially creative abilities of students. This paper examines a teaching and studying solution of physics in Junior high schools and high schools: "Teaching and Studying following the invention methodology" to enhance creative abilities of junior and high school students.

Keywords: teaching and studying; competency; creation; invention; physics.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng