THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ĐO HỆ SỐ NHIỆT ĐIỆN ĐỘNG CỦA CẶP NHIỆT ĐIỆN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHOA HỌC CHO HỌC SINH

DESIGN, MANUFACTURE AND USE LABORATORY EXPERIMENTS TO MEASURE THE THERMODYNAMIC COEFFICIENTS OF THERMOCOUPLES IN TEACHING PHYSICS 11, TO DEVELOP SCIENTIFIC COMPETENCE FOR STUDENTS

Tóm tắt:

Nội dung bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về việc sử dụng thí nghiệm có kết nối với máy vi tính đo hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đồng - constantan trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông.

Từ khóa: thí nghiệm kết nối máy tính; năng lực khoa học; cặp nhiệt điện; đánh giá năng lực.

Abstract:

This article presents the results of research on the design computer-assisted experiment for measuring the electrodes of a thermocouple of a copper thermocouple and a teaching project for the development of scientific competence for high school students.

Keywords: computer assisted experiment; scientific competence; thermocouples; competence assessment.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng