THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH Ở MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH HIỆN NAY

REALITY AND SOLUTIONS IN TEACHING PHYSICS TO DEVELOP CREATIVE CAPABILITY FOR STUDENTS IN HIGH SCHOOLS OF QUANG BINH PROVINCE
Tác giả: ThS. Bùi Ngọc Nhân,

Tóm tắt:

Đất nước ta đang trong thời kì hội nhập, phát triển, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện cả thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chưa bao giờ nước ta phải đứng trước yêu cầu đổi mới, sáng tạo cấp thiết như bây giờ, nền giáo dục chúng ta phải đào tạo được những con người có tinh thần luôn học hỏi đổi mới và sáng tạo. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng dạy học môn Vật lí hiện nay ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình về việc phát triển năng lực sáng tạo và đề xuất một số giải pháp phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh.

Từ khóa: năng lực sáng tạo; thực trạng; học sinh; dạy học tích cực.

Abstract:

Our country is in the period of integration, development, industrialization and modernization in the era of the fourth industrial revolution. According to the norms of the knowledge economy and the knowledge society, people have to respond the innovation and creation demands as quickly as possible. The education system has to train people to always have an inquiring mind and creative abilities to respond to innovation requirements. This article shows the current state of teaching physics subjects in high schools of Quang Binh province, and offers a number of solutions for developing the creative abilities for students through the teaching of physics.

Keywords: Creative capability; reality; students; active learning and teaching.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng