BÀI TẬP VẬT LÍ CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ” - VẬT LÍ 12

PRACTICAL EXERCISES TO DEVELOP STUDENT’S PROBLEM SOLVING SKILL TOWARD TEACHING CHAPTER "OSCILLATE AND MAGNETIC WAVE "- PHYSICS GRADE 12
Tác giả: ThS. Bùi Cừ Thiện,

Tóm tắt:

Năng lực giải quyết vấn đề (NLGQVĐ) là một trong những năng lực cốt lõi cần được hình thành ở học sinh và đã được đưa vào mục tiêu của chương trình (CT) giáo dục phổ thông sau 2018. Bài tập (BT) có nội dung thực tiễn là một trong những phương tiện hiệu quả để bồi dưỡng NLGQVĐ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều giáo viên (GV) còn khó khăn trong hoạt động biên soạn và hướng dẫn học sinh (HS) giải quyết các vấn đề đặt ra trong các kiểu BT này. Bài báo cáo đề cập đến bồi dưỡng NLGQVĐ của HS qua giải quyết vấn đề trong BT có nội dung thực tiễn.

Từ khóa: bài tập có nội dung thực tiễn; năng lực giải quyết vấn đề; học sinh; dao động và sóng.

Abstract:

Problem-solving competency is one of the basic skills that should be trained for students and has been put in the objective of the education program after the year 2018. Real life case exercises are one of the effective ways to promote problem-solving skills. However, currently, many teachers are still compiling difficulties and guide students to solve problems posed in this type of exercise. The article presents the training of problem solving skill for students by reality related exercises.

Keywords: exercises having content related to reality; competency to solve problems; student; oscillate and magnetic wave.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng