VẤN ĐỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỈ XX: (KHẢO TẢ SỰ HIỆN DIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ 1917-1934)

THE MATTER OF EDUCATION IN VIETNAM DURING THE FIRST YEARS OF 20TH CENTURY: (EXAMINE THE PRESENCE AND SIGNIFICANCE OF THESE MATTERS IN NAM PHONG MAGAZINE FROM 1917 TO 1934)

Tóm tắt:

Nam Phong tạp chí ra đời vào thời điểm nền giáo dục Việt Nam có nhiều sự xáo trộn sâu sắc. Trên nét lớn, có thể coi giáo dục Việt Nam trong ba thập niên đầu của thế kỉ XX có một sự đứt gãy làm thay đổi có tính chất bước ngoặt so với giáo dục khoa cử trong truyền thống. Sự thay đổi này được thể hiện trên các yếu tố như thi cử theo lối mới, hướng đến thực học, sự lựa chọn văn hóa,... được bàn luận sôi nổi trên Nam Phong tạp chí. Cho đến nay, những vấn đề này sau một thế kỉ vẫn còn nguyên tính thời sự. Đặc biệt, Nam Phong tạp chí đã thể hiện rõ quan điểm về mục đích, đối tượng, môi trường giáo dục của mình với chính sách giáo dục của chính quyền thực dân Pháp. Phạm Quỳnh - chủ bút - đã đưa ra giải pháp dung hóa giữa cái cũ và cái mới trong giáo dục trên tờ Nam Phong tạp chí nhằm kết hợp và biến cải nhuần nhuyễn hai khuynh hướng: Tây học và Nho học để “tôi luyện thành hồn Nam Việt, để hậu thế không còn phân biệt đâu là Nho học và đâu là Tây học nữa [3, tr.502]”. Điều này trái ngược với mục đích cuối cùng của thực dân Pháp là thực hiện chính sách ngu dân, phục vụ cho sự cai trị của họ.

Từ khóa: giáo dục; giáo dục quốc dân; Nam Phong tạp chí; dung hóa; Nho học; Tây học.

Abstract:

Nam Phong magazine was born at a time when education in Vietnam was going through a significant transformation. Looking back to the first three decades of the twentieth century, Vietnamese education had breakthrough changes compared to the traditional system in that age. This was reflected in new methods considered and applied regarding examinations, ways of study and teaching, along with many other cultural and technological aspects. These topics were passionately discussed on the pages of Nam Phong. Even after a century, the subjects from that time have kept their actuality. Nam Phong magazine clearly expressed their views on literacy versus the educational policy of the French colonial administration. Pham Quynh - Editor of Nam Phong - provided a mid-ground solution by balancing between old and new concepts of education. He took both the Western studies and the Confucianism philosophy, harmonized and adapted it to the Nam Viet culture “so the future generations may not able to distinguish where West meets East”. This was against the aim of the French colonialists, who were to continue their obscurantism practice, serving their rule over the region.

Keywords: education; national education; Nam Phong Magazine; harmonize; Confucianism; Western studies.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20184430-12-18