DẠY HỌC LAMAP VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THCS TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

LAMAP TEACHING METHOD AND PROBLEM SOLVING SKILL DEVELOPMENT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN NEW GENERAL EDUCATION CURRICULUM

Tóm tắt:

Chương trình giáo dục phổ thông mới (sau 2018) được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực của người học. Vì vậy, việc lựa chọn các quan điểm dạy học (DH) cũng như các phương pháp DH phù hợp để tổ chức các hoạt động DH nhằm bồi dưỡng năng lực cho người học là cần thiết. Bài báo phân tích quan điểm của DH theo LAMAP với việc đáp ứng định hướng chương trình giáo dục phổ thông sau 2018 và cơ hội bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho người học trong DH theo chiến lược này.

Từ khóa: chương trình giáo dục; LAMAP; năng lực (NL); giải quyết vấn đề (GQVĐ).

Abstract:

The new general education curriculum (after 2018) is designed to develop the competency of learners. Therefore, the choice of teaching views as well as appropriate teaching methods to organize teaching activities in order to foster learners' capacity is essential. The paper analyzes the perspectives of LAMAP teaching as a response to the general education curriculum after 2018 and the opportunities for problem solving competency development for learners in LAMAP.

Keywords: curriculum; LAMAP; competency; problem solving.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng