GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Nghiên cứu tại các trường THCS quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng)

VIOLENCE PREVENTION EDUCATION FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS: STATUS AND SOLUTIONS (Case studies from secondary schools at Hai Chau district, Danang city)

Tóm tắt:

Giáo dục (GD) phòng ngừa bạo lực học đường (BLHĐ) cho học sinh (HS) Trung học cơ sở (THCS) là một bộ phận quan trọng của quá trình GD toàn diện HS, góp phần tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh cho HS học tập và phát triển. GD phòng ngừa BLHĐ cho HS THCS ở Việt Nam còn nhiều bất cập, kết quả GD không cao. Những hạn chế có cả ở nhận thức về công tác GD, cả ở nội dung lẫn hình thức tổ chức, cả kế hoạch lẫn tổ chức chỉ đạo thực hiện, cả phương pháp lẫn điều kiện GD phòng ngừa BLHĐ. Để thực hiện thành công mặt GD quan trọng này cần nhận thức lại mục tiêu GD; thống nhất về nội dung, phương pháp GD; tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất giữa các lực lượng GD trong Nhà trường, gia đình và xã hội, xây dựng mạng lưới GD HS ở mọi lúc, mọi nơi. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn GD phòng ngừa BLHĐ cho HS THCS, nghiên cứu này đã đề xuất 06 giải pháp thúc đẩy lĩnh vực GD quan trọng này, góp phần nâng cao chất lượng GD, đáp ứng yêu cầu GD toàn diện nhân cách HS trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: bạo lực học đường; giáo dục; học sinh; phòng ngừa; trung học cơ sở.

Abstract:

Violence Prevention Education (VPE) for secondary school students is an important part of the comprehensive education process, contributing to the creation of a safe, healthy environment for students to study and develop. VPE for secondary school children in Vietnam still has many shortcomings, the results of VPE is not high. Limitations include both the content and the methodology, both the plan and the implementing organization, both organization form and the conditions for implementation. In order to get successfully about VPE, we need re-realize the goal of education; unified content, methods of education; to create a coherent, synchronous and unified relationship between educational forces, the family and the society, to build an educational network for children any where, any time. Based on theoretical and practical research on VPE for secondary school students. The reseach proposes six measures to promote this project, contributes to the improvement of quality of education for students today.

Keywords: school violence; education; students; prevention; secondary school.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20184430-09-18
1029A(03).20186130-09-18
1129A(03).20186630-09-18
1229A(03).20181730-09-18
1329A(03).201811130-09-18
1429A(03).20185330-09-18
1529B(03).20184730-09-18
1629B(03).20185930-09-18
1729B(03).20187430-09-18
1829B(03).20189830-09-18
1929B(03).201810430-09-18
2029B(03).201811030-09-18
2129A(03).201813030-09-18
2227(01).201810030-03-18
2327(01).20185230-03-18
2427(01).2018130-03-18
2526(05).20178730-12-17
2625(04).20174330-12-17
2725(04).20175730-12-17
2824(03).20179330-09-17
2920(03).20162830-09-16
3020(03).201611330-09-16
3119(02).20165430-06-16
3218(01).20169230-03-16
3317B(04) - 201510930-12-15
3410(01) - 2014115-04-14