GIẢI CẤU TRÚC VÀ SỰ LƯU TRUYỀN CỦA TIỂU THUYẾT KIM VÂN KIỀU TRUYỆN Ở VIỆT NAM: PHÂN TÍCH VIỆC DỊCH MANG TÍNH SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN DU TRONG TRUYỆN KIỀU

UNDER THE PERSPECTIVE OF DECONSTRUCTION ANALYSIS THE INFLUENCE OF THE JIN YUN QIAO’S BIOGRAPHY IN VIETNAM: DISCUSS THE CREATIVE TRANSLATION WAY OF NGUYEN DU
Tác giả: PGS.TS. Yang Jian,

Tóm tắt:

Bài viết tập trung vào vấn đề phiên dịch, dịch chuyển tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện (thể tiểu thuyết chương hồi) - Thanh Tâm Tài Nhân, Trung Quốc qua Truyện Kiều (thể thơ lục bát) của Nguyễn Du, Việt Nam. Vấn đề này được nhìn nhận từ lí thuyết giải cấu trúc, trên cơ sở so sánh các yếu tố ngôn ngữ. Nghĩa là phân tích sự giải cấu, sáng tạo và sắp đặt, làm mới của Nguyễn Du đối với tiểu thuyết Kim Vân Kiều Truyện thời Minh Thanh hiện diện trong Truyện Kiều. Nếu nhìn qua con mắt của giải cấu trúc, có thể coi đây là hành trình của “văn bản tự giải cấu trúc chính mình”. Theo đó người dịch cũng là chủ thể của sáng tạo, bản dịch chính là sự sáng tạo của ngôn ngữ mới. Phương pháp suy luận này cho chúng ta một cách nhìn mới về vấn đề từ trước đến nay chúng ta luôn lấy nguyên bản làm trung tâm, việc dịch thuật thì cứ theo nguyên văn mà làm. Qua đó, làm nổi bật tính chủ thể và tính sáng tạo của Nguyễn Du. Đồng thời, thông qua vấn đề này có thể thấy sự ảnh hưởng sâu sắc của tiểu thuyết Minh Thanh đối với văn học cổ điển Việt Nam với văn học cổ điển Việt Nam. Đây cũng chính là minh chứng cho những giao lưu và ảnh hưởng sâu đậm của hai nền văn hóa - văn học Trung Hoa và Việt Nam thời trung đại.

Từ khóa: Lí thuyết giải cấu trúc; tiểu thuyết thời Minh Thanh; “Kim Vân Kiều Truyện”; Nguyễn Du; dịch mang tính sáng tạo.

Abstract:

In the perspective of deconstructionist translation theory, this paper compares the Chinese novel Jin Yun Qiao’s biography in the Ming and Qing Dynasties and the Nguyen Du’s Vietnamese poem "Truyen Kieu ", which translated from Jin Yun Qian’s biography into current Latin Vietnamese language. Analyses Nguyen Du’s deconstruction, creation and reconstruction in translating, also emphasizes the subjectivity and creativity of Nguyen Du. At the same time, through such a new perspective, the the depth and characteristics of the influence of Ming and Qing novels on Vietnamese classical literature can be revealed and the splendor of Chinese and Vietnamese literature in its spreading and blending process can be appreciated.

Keywords: deconstructionism; novels in Ming and Qing dynasties; biography of Jin Yun Qiao; Nguyen Du; Truyen Kieu.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng