NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG VIỆT Ở TỈNH VÂN NAM TRUNG QUỐC

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE LANGUAGE SPECIALIZATION IN YUNNAN, CHINA

Tóm tắt:

Chuyên ngành Tiếng Việt hiện nay đang có xu thế phát triển mạnh mẽ ở các trường đại học tỉnh Vân Nam Trung Quốc, nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức và tồn tại trong khi phát triển. Trường Đại học Sư phạm Vân Nam là một trong những trường đại học Trung Quốc có sự hợp tác toàn diện và rộng rãi với các trường đại học Việt Nam. Bài viết này trình bày những kinh nghiệm phát triển chuyên ngành Tiếng Việt ở Trường Đại học Sư phạm Vân Nam; từ đó cùng các chuyên gia Việt Nam đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy chuyên ngành Tiếng Việt phát triển ổn định và bền vững ở tỉnh Vân Nam nói riêng và cả Trung Quốc nói chung.

Từ khóa: chuyên ngành Tiếng Việt; phát triển; tỉnh Vân Nam; thách thức; hợp tác.

Abstract:

Nowadays, Vietnamese language specialization has been strongly developing at some universities in Yunnan, China. However, it is also facing many challenges and shortcomings. Yunnan normal University is one of the Chinese universities that have comprehensive and extensive cooperation with Vietnamese universities. This article presents the experience in Vietnamese language specialization’s development at Yunnan normal University, thereby Vietnamese experts propose some solutions to promote the Vietnamese language specialization in a stable and sustainable manner in Yunnan province in particular and in China in general.

Keywords: Vietnamese language; develop; Yunnan province; challenge; co-operate.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng