THỜI GIAN HUYỀN THOẠI TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

MYTHICAL TIME IN COMTEMPORARY VIETNAMESE FICTION
Tác giả: GV.ThS. Ái Thoa,

Tóm tắt:

Với các nhà văn đương đại thì việc đưa thời gian huyền thoại vào trong tác phẩm là một thể nghiệm mới mẻ và mang tính đột phá. Đây là một kiểu thời gian đặc biệt. Nó mang đậm sắc màu tâm linh, là thời gian không thuần nhất, nhiều chiều kích. Thời gian ấy cũng gắn liền với nghi lễ và sinh hoạt tập thể của cộng đồng. Một tác phẩm văn học có sử dụng yếu tố huyền thoại, nếu tái hiện thời gian huyền thoại sẽ khiến con người trở nên gần gũi hơn với thời gian sống của thần thánh, của cõi thiêng. Bài viết này đi vào khảo sát thời gian huyền thoại trong một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua hai kiểu thời gian: thời gian đồng hiện và thời gian huyễn ảo.

Từ khóa: Thời gian; huyền thoại; tiểu thuyết Việt Nam đương đại; đồng hiện; huyễn ảo

Abstract:

In contemporary Vietnamese fictional works, mythical time is a special kind of time. It is boldly spiritual, non-linear and multi-aspect. It is also associated with the ritual and collective activities of the community. If a literary work using mythical elements expresses the mythical time, it will make humans become closer to the living time of sanctity. Then, mythical time contributes to the discovery of the depth of the inner world of characters facing the changes of life. And mythical time brings people back to the cosmic experience, to human life, to death, to life, to mortal experiences, to aspirations for eternity. This article investigates mythical time incontemporary Vietnamese fictional works through two kinds of time: temporal time and illusory time.

Keywords: time; mythical; contemporary Vietnamese fiction; temporal; illusory.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: GV.ThS. Ái Thoa
28(02).20187530-06-18