VAI TRÒ CĂN CỨ HÒN TÀU ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA ĐẶC KHU QUẢNG ĐÀ (1968-1975)

THE ROLE OF HON TAU BASE FOR THE QUANG DA REVOLUTIONARY MOVEMENT (1968-1975)
Tác giả: Lê Minh Chiến,

Tóm tắt:

Trong những năm 1968-1975, Hòn Tàu là địa điểm được Đặc khu ủy Quảng Đà lựa chọn xây dựng căn cứ đứng chân để lãnh đạo phong trào cách mạng Quảng Đà1. Từ căn cứ Hòn Tàu, Đặc khu ủy Quảng Đà đã lãnh đạo quân và dân Quảng Đà giữ vững phong trào cách mạng, lần lượt đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ và các hành động lấn chiếm, “tràn ngập lãnh thổ” của Mỹ-ngụy sau Hiệp định Pa-ri. Đứng chân tại Hòn Tàu, Đặc khu ủy Quảng Đà đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình - lãnh đạo quân và dân tỉnh nhà tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng thành phố Đà Nẵng ngày 29-3-1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975. Thực tiễn hoạt động của Đặc khu ủy Quảng Đà tại căn cứ Hòn Tàu đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ khóa: Hòn Tàu; Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà; xây dựng căn cứ; lãnh đạo phong trào cách mạng Quảng Đà; thành phố Đà Nẵng.

Abstract:

In the years 1968-1975, Hon Tau was the site chosen by the Party Committee of Quang Da to build a base to lead the revolutionary movement in Quang Da. From Hon Tau base, the Party Committee of Quang Da province led the army and the people of Quang Da held the revolutionary movement, in turn defeated the strategy “Vietnamization of war” of the American imperialism and the encroachment activities, “Spill over territory” of the US-puppet regime after the Paris Agreement. Standing at Hon Tau, the Party Committee of Quang Da Province has successfully completed its historic mission - leadingthe army and the people of the province to victory, in the resistance war against the US, rescuing and liberating the city of Da Nang on 29-3-1975, contributing to the liberation of the South and the unification of the country on April 30, 1975. From the practical activities of the Party Committee of the Party at the base of Hon Da has left (passed plenty of valuable lessons to us in national construction and defense in new eara) many valuable lessons for the cause of national construction and defense in the new situation.

Keywords: Hon Tau; Based in Quang Da Party Committee; building bases; leader of Quang Da revolutionary movement; Da Nang city.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng