DU LỊCH TÂM LINH PHẬT GIÁO TẠI ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

BUDDHISM SPIRITUAL TOURISM IN DA NANG: CURRENT SITUATION & DEVELOPING ORIENTATION

Tóm tắt:

Du lịch tâm linh là một loại hình du lịch hiện đang được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, nhiều địa phương đang đẩy mạnh khai thác loại hình du lịch này và bước đầu đã đạt được những hiệu quả nhất định. Trong các điểm đến du lịch hấp dẫn của cả nước, Đà Nẵng đang dần khẳng định được thương hiệu trong lòng du khách. Đà Nẵng có nhiều điều kiện để phát triển du lịch, trong đó không thể không kể đến du lịch tâm linh Phật giáo là một trong những thế mạnh của địa phương. Thông qua quá trình khảo sát thực tế các điểm du lịch tâm linh Phật giáo nổi tiếng tại Đà Nẵng, tác giả nhận thấy hiện vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cũng như việc Đà Nẵng chưa khai thác, phát huy hết những thế mạnh, tiềm năng sẵn có. Trên cơ sở phân tích thực trạng khai thác du lịch tâm linh Phật giáo để phát triển du lịch, chúng tôi đưa ra một số định hướng nhằm phát triển loại hình du lịch tâm linh Phật giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: Du lịch tâm linh Phật giáo; Đà Nẵng; thế mạnh; thực trạng; định hướng

Abstract:

Spiritual tourism is one kind of tourism that is currently being implemented in various countries around the world, including Vietnam. In our country, some cities now are promoting this type of tourism and have initially achieved certain effects. Among the tourist attractions of Vietnam, Da Nang is gradually affirming its brand in the tourists’ mind. Da Nang itself owns a lot of advantages to develop tourism. Besides, nobody can deny that Buddhism spiritual tourism is considered as one of the strengths of the locality. Through the process of surveying some famous Buddhism spiritual sites in Da Nang, the authors found that there were still many problems existing as well as Danang has not exploited and promoted its potential strengths. On the basic of the current situation of Buddhism spiritual tourism, the authors offer some orientations for the development of Buddhism spiritual tourism in Da Nang city.

Keywords: buddhism spiritual tourism; Da Nang, strength; current situation; orientation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
123(02).20172930-06-17
215(02) - 20153630-06-15