How to properly understand “information technology” in its application to teaching and learning

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HIỂU NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG TRONG VIỆC ỨNG DỤNG VÀO DẠY HỌC
Tác giả: ThS. Lê Viết Chung,

Tóm tắt:

Ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học là một trong những vấn đề cốt tử để nâng cao chất lượng dạy học. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong cải cách giáo dục hiện nay. Hiểu đúng khái niệm “Công nghệ thông tin” và biết ứng dụng nó trong dạy-học là một vấn đề đáng quan tâm, bàn bạc. Giáo viên phải là những người đi tiên phong từ suy nghĩ, quan niệm cho đến việc nghiên cứu, đầu tư và thực hiện cụ thể ứng dụng CNTT trong quá trình dạy và học. Hiểu đúng, suy nghĩ đúng chắc chắn chúng ta sẽ hành động đúng và có kết quả tốt trong dạy-học

Abstract:

The application of information technology to teaching and learning innovation is one of the indispensable issues to improve teaching and learning effectiveness. It is one of the main objectives to be achieved in the present education renovation. It is of great importance to take the proper understanding of “information technology” and how to apply it to teaching and learning effectively into consideration. Teachers are supposed to be the pioneers to master the issue and realise it in their work. It is certain that their mastery guides them to build up practical activities that bring about good results in teaching and learning.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
16(01) - 20138515-03-13
24(03)- 20129315-09-12