HỌC THUYẾT MONROE (1823): NGUỒN GỐC, NGUYÊN TẮC VÀ TÁC ĐỘNG

THE MONROE DOCTRINE (1823): ORIGINS, PRINCIPLES AND EFFECTS

Tóm tắt:

Bài viết này trình bày về sự ra đời, nội dung và tác động của học thuyết Monroe (1823). Phần đầu tiên trình bày tổng quan về nguồn gốc của học thuyết Monroe từ chiến tranh Napoléon đến tuyên bố của Tổng thống Monroe năm 1823. Phần tiếp theo của bài viết tập trung vào nội dung chứa đựng trong thông điệp của Monroe trình bày trước Quốc hội, đặc biệt là các nguyên tắc cơ bản của nó. Phần cuối cùng cung cấp thông tin về phản ứng của các nước châu Âu và Mỹ Latinh đối với những tuyên bố nêu trên. Trên cơ sở khai thác các thư tín, tuyên bố và nguồn tài liệu khác, bài viết góp phần vào làm rõ các vấn đề của học thuyết Monroe như là một phần quan trọng của lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ trong thời kỳ lập quốc.

Từ khóa: Monroe; học thuyết; Hoa Kỳ; Anh; Mỹ Latinh

Abstract:

This article presents the birth, content and effect of the Monroe doctrine (1823). The first part presents an overview of the origin of the Monroe doctrine from the Napoleonic War to the declaration of the President Monroe in 1823. The next section of the article focuses on the content of the doctrine that was presented in the Congress by Monroe, especially its basic principles. The final section provides information about the reactions of European and Latin American countries for this message. By analyzing the correspondences, declarations and other material sources, the article contributes to the clarification of the Monroe doctrine as an important part of diplomatic history during Founding Fathers of the United States Era.

Keywords: Monroe; doctrine; the United States; Great Britain; Latin America.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195030-12-19
226(05).20174430-12-17
316(03) - 20157825-09-15
49(04) - 201331-12-13
58(03) - 20137415-10-13
65(04) - 20128315-12-12
72(01) - 20127115-03-12
81(1) - 201113415-11-11