ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TƯƠNG TÁC GHÉP ĐÔI ĐẾN SỰ ĐỐI XỨNG CỦA KHE NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CHẤT SIÊU DẪN NHIỆT ĐỘ CAO CHỨA OXIT ĐỒNG

INFLUENCE OF COUPLING MECHANISMS ON THE SYMMETRY OF ENERGY GAP IN COPPER OXIDE HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS

Tóm tắt:

Mặc dù được tìm ra từ năm 1986 nhưng cho đến nay cơ chế tương tác của các chất siêu dẫn nhiệt độ cao vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học. Trong bài báo này, các tác giả đưa ra mô hình lí thuyết và tìm được lời giải của phương trình tự phối trong những trường hợp đơn giản. Kết quả nghiên cứu cho phép khẳng định rằng, tương tác đẩy Coulomb cùng với các dạng tương tác ghép đôi khác (tương tác hút electron-phonon và tương tác đẩy thăng giáng spin) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị và tính chất đối xứng của khe năng lượng trong các chất siêu dẫn nhiệt độ cao chứa oxit đồng. Sự cạnh tranh giữa các dạng tương tác đó giải thích được đối xứng sóng d và đối xứng sóng s mở rộng mà nhiều thực nghiệm quan sát được, đồng thời cũng chỉ ra những dạng đối xứng khác thường với sự biến mất và xuất hiện những đường nút mới của khe năng lượng.

Từ khóa: siêu dẫn; cuprates; tương tác ghép đôi; đối xứng; khe năng lượng.

Abstract:

Although high temperature superconductivity was discovered in 1986, the mechanism of its interaction (has been) remains a scientific mystery. In this article, the authors present a theoretical model and find the solutions of (the keys for) the self-consistency equation in simple cases. Research results allow to affirm that the coulomb repulsion along with other types of coupling (electron-phonon interaction and spin-fluctuation interaction) play an important role in determining the value and symmetry of the energy gap in copper oxide high-temperature superconductors. The competition between these types of interactions explains d-wave symmetry and extended s-wave symmetry that have been observed in many experiments, and also shows unusual forms of symmetry with vanishing and appearance new nodal lines of energy gap.

Keywords: superconductivity; cuprates; pairing interaction; symmetry; energy gap.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129A(03).20187730-09-18
229A(03).20187730-09-18
324(03).20172630-09-17
424(03).20172630-09-17