SỰ GIÚP ĐỠ CỦA RUMANI DÀNH CHO VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 -1975)

ROMANIA'S HELP FOR VIETNAM IN THE RESISTANCE AGAINST THE UNITED STATES (1954-1975)

Tóm tắt:

Ngày 3 tháng 2 năm 1950, Rumani đã công nhận nền độc lập và chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Những giai đoạn tiếp theo, Đảng và nhân dân hai nước luôn luôn cố gắng và phát triển mối quan hệ ngoại giao song phương. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, Rumani luôn ở bên cạnh Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam cả về vật chất lẫn tinh thần, cũng như trên các diễn đàn quốc tế, điều này như một phần củng cố mối quan hệ hai nước luôn vững chắc trước những biến động của lịch sử. Bài báo này nghiên cứu viện trợ kinh tế của Rumani dành cho nhân dân Việt Nam, nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình và sự ủng hộ cho cuộc chiến tranh diễn ra ở Việt Nam và những đóng góp của Rumani trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975.

Từ khóa: Romania; Việt Nam; Đàm phán hòa bình; Hoa Kỳ; Chiến tranh Việt Nam

Abstract:

On February 3, 1950, Romania recognized Vietnam's independence and officially established diplomatic relations with Vietnam. Since that time, the Party and people of the two countries have always tried to develop bilateral diplomatic relations. During the war against the US invasion, Romania always stood by Vietnam, helping Vietnam in both material and spiritual terms as well as on international forums, which contributed to the reinforcement of the relationship between the two countries in the face of historic upheavals. This article examines Romanian economic aid for the Vietnamese people, efforts to seek peace and support for the war that took place in Vietnam and the contributions of Romania in training human resources for Vietnam in the war against the US to save the country from 1954 to 1975.

Keywords: Romanian; Vietnam; peace negotiations; USA; Viet Nam war.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).20203030-03-20
227(01).2018730-03-18