QUAN ĐIỂM CỦA TRẦN ĐỨC THẢO VỀ SỰ TỒN TẠI “CON NGƯỜI NÓI CHUNG”

THE VIEW OF TRAN DUC THAO ABOUT THE PROBLEM IN THE “GENUINE PEOPLE”

Tóm tắt:

Nghiên cứu về bản chất con người là nhiệm vụ quan trọng của triết học nói riêng và khoa học nhân văn nói chung. Bàn về con người đã có nhiều quan điểm khác nhau, song tất cả các quan điểm đó đều hướng tới nhận thức đúng về con người, từ đó có những kiến giải để phát triển con người ngày càng toàn diện. Trần Đức Thảo được xem là một triết gia của Việt Nam, trong nghiên cứu, dựa trên lập trường của triết học duy vật biện chứng, ông đã đưa ra nhiều kiến giải sâu sắc, mang tính gợi mở cho việc nghiên cứu về con người - đặc biệt là con người quốc gia, dân tộc. Những nghiên cứu của ông, vẫn giữ nguyên giá trị đối với thời đại ngày nay, trong việc định hướng xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Từ khóa: bản chất con người; con người nói chung; con người giai cấp; con người xã hội; logic - lịch sử; con người truyền thống;

Abstract:

Research on human nature is an important task of philosophy in particular and humanities in general. There are several different points of view about discussing on human, though, all these views are directed towards the right perception of people, from which there are solutions to develop people more and more comprehensive. Considered as a philosopher of Vietnam, in his research, based on the standpoint of dialectical material philosophy, Tran Duc Thao has provided many profound insights, arousing for the study of people. - especially people of the nation and nation. His researches, still remainsthe value of today, in orientation to build Vietnamese people to meet the requirements of the new era.

Keywords: uman nature; people in general; class people; social people; logic - history; traditional people; modern people.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).201812730-06-18
227(01).20185730-03-18
323(02).201710130-06-17
419(02).201612530-06-16