LUẬT SỐ LỚN ĐỐI VỚI TỔNG NGẪU NHIÊN CÓ TRỌNG SỐ CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP ĐÔI MỘT CÓ MÔ MEN CẤP r VÔ HẠN

WEAK LAWS OF LARGE NUMBERS FOR RANDOM WEIGHTED SUM OF PAIRWISE INDEPENDENT RANDOM VARIABLES WITH INFINITE r-th MOMENTS
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng,

Tóm tắt:

Luật số lớn đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết xác suất. Gần đây, Dung, Son và Yen cũng đã thiết lập luật yếu số lớn đối với tổng có trọng số của dãy biến ngẫu nhiên độc lập có mô men cấp cấp r vô hạn với 00) là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập đôi một có mô men cấp r vô hạn với 10). Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi là mở rộng kết quả của Dung, Son và Yen sang tổng ngẫu nhiên và các biến ngẫu nhiên độc lập đôi một. Đối với trường hợp 0

Từ khóa: Mô men vô hạn; luật yếu số lớn; biến ngẫu nhiên; tổng ngẫu nhiên; độc lập đôi một.

Abstract:

Let be a sequence of pairwise independent random variables with infinite r-th moments. In this paper, we establish sufficient conditions to obtain weak laws of large numbers for random weighted sum where is an array of real numbers, is a sequence of positive integer-valued random variables.

Keywords: infinite moments; weak laws of large numbers; random variables, random sums, pairwise independence.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20191530-12-19
223(02).2017130-06-17
3
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng
19(02).2016830-06-16
4
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng
14(01) - 2015131-03-15
53(02) - 2012815-08-12